Please change the group number to your group's name and write the names of the members.

Max - Huang Li, Zhou Manlu, Zhang Xuemei
KEY-Liu Chang, Hu Xiaoxiao, Lin Zhe
Victoria- Han Shuyi, Liu Meiyu, Yang Shuo
SNJ-Yang Shuang, Zheng Gannan, Wang Lijuan
NB—Gao Xiang, Yang Li, Jin Yan
First Impressions
Our Learning Goals
Our Hopes for Our Future Careers
Our Ideal Room